logo saep logo apvv
Zobrazenie položiek podľa značky: súdy Slovenskej republiky

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnímu soudu byl dne 1. dubna 2004 doručen návrh skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení článku I. bodu 12 odstavce 4 písmena b) a ustanovení čl. IV. bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (...), a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a na zrušení § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v tehdy platném znění.

Zverejnené v Ústavný súd SR

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnímu soudu byl dne 1. dubna 2004 doručen návrh skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení článku I. bodu 12 odstavce 4 písmena b) a ustanovení čl. IV. bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (...), a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a na zrušení § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v tehdy platném znění.

Zverejnené v Ústavný súd SR

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 16. septembra 2005 doručený návrh skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „navrhovatelia“) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) na preskúmanie súladu § 1, § 2, § 3 ods. 2 až 4, § 4 ods. 1, 3 a 4, § 5, § 6, § 7 ods. 1 a 2, § 8, § 9, § 10 a § 11 zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku (ďalej aj „zákon o preukazovaní pôvodu majetku“ alebo „napadnutý zákon“) s čl. 1 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 prvou vetou, čl. 13 ods. 3, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 20 ods. 1 druhou vetou a ods. 4 a čl. 87 ods. 1 ústavy.

Zverejnené v Ústavný súd SR

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Kontrolovaný v bode 7.4 súťažných podkladov, časť E. Podmienky účasti uchádzačov, vyžadoval v rámci technickej spôsobilosti predloženie nasledujúcich dokladov:

  1. „oprávnenie na vykonávanie určených činnosti v zmysle § 55 zákona č. 164/1996 Z. z. NR SR o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (vydávané na základe preskúmania „Úradom pre reguláciu železničnej dopravy“). Požadujú sa oprávnenia na výrobu, montáž a rekonštrukciu určených technických zariadení definovaných v § 54 ods. 1 zákona č. 164/1996 Z. z. v zmysle dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len „doklad č. 1“);
  2. oprávnenie podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pre činnosti na vyhradených technických zariadeniach alebo oprávnenie podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti. Požadujú sa oprávnenia na výrobu, montáž a rekonštrukciu technických zariadení definovaných v § 3 ods. 1 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti v zmysle dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len „doklad č. 2“);
  3. doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 19 a § 25 vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. alebo § 19 a § 25 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR aj s menovitým zoznamom osôb a doklad v zmysle úpravy FMD 33/1978 Zb. (č. 19 022/78 z 25. 9. 1978) aj s menovitým zoznamom osôb. Požadujeme predložiť doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 22 a § 23 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. (ďalej len „doklad č. 3“);
  4. osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti pre EPS v zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „doklad č. 4“).“
Zverejnené v krajské súdy

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd”) bola 10. marca 2008 doručená sťažnosť, ktorou sťažovateľ namietal porušenie svojich základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Bratislave (ďalej len  „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 3 Cob 160/2007 a jeho rozsudkom z 28. novembra 2007.

Zverejnené v Ústavný súd SR

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Pred Okresným súdom v Prievidzi sa navrhovateľ domáhal návrhom zo dňa 24. 6. 2005, aby vyživovacia povinnosť odporcu, naposledy určená rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi č.k. Nc 594/1996-17 zo dňa 17. 12. 1996 sumou 200,- Sk mesačne, bola zvýšená od 1. 4. 2005 na sumu 625, - Sk mesačne a od 1.7.2005 na sumu 650, - Sk mesačne. Navrhovateľ mal bydlisko v Prievidzi, odporca na území Českej republiky. Pokiaľ ide o určenie miestnej príslušnosti súdu, je potrebné vychádzať od 1. 5. 2004 z pravidiel určovania medzinárodnej príslušnosti stanovenej medzi členskými štátmi EÚ nariadením č. 44/2001.

Zverejnené v okresné súdy

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Rozhodnutím č. VI/256/782/3771/2003 zo dňa 2.7.2003 žalovaný správny orgán potvrdil odvolaním napadnutý dodatočný platobný výmer Daňového úradu Spišská Nová Ves č. 732/230/14962/03/Hof zo dňa 28.3.2003 vo veci vyrubenia rozdielu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťroku 2002 v sume 5506 Sk s odôvodnením, že žalobkyni bol dorubený rozdiel dane z pridanej hodnoty, pretože vo svojom prvom zdaňovacom období, konkrétne mesiace l l a 12/2002, nepriznala daň na výstupe zo zdaniteľných plnení, a to príjmov za prejednanie dedičstva v celkovej čiastke 60 566,40 Sk. Žalovaný správny orgán dospel k názoru, že každá notárska činnosť je zdaniteľným plnením podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, lebo napĺňa znaky zdaniteľného plnenia uvedené v ust. § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej v texte rozhodnutia len „zák. č. 289/1995 Z.z.“) v znení platnom do 31.12.2001.

Zverejnené v Najvyšší súd SR

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Rozhodnutím č. 43866/2006 zo dňa 1. februára 2007 žalovaný ako odvolací orgán v colnom konaní odvolanie zamietol a potvrdil odvolaním napadnuté rozhodnutie Colného úradu Banská Bystrica zn. 54217/2006-5131/So zo dňa 25.09.2006, ktorým orgán žalovaného uznal žalobcu zodpovedným z porušenia colných predpisov spôsobom uvedeným v § 72 ods. 1 písm. d) zákona č. 199/2004 Z.z. Colného zákona (ďalej v texte rozsudku iba „zák. č. 199/2004 Z.z.“) a súčasne mu za spáchaný delikt uložil pokutu vo výške 20.000,– Sk. Podľa žalovaného sa žalobca dopustil colného deliktu na tom skutkovom základe, že mu tovar – priemyselná soľ voľne ložená, bol prepustený viacerými rozhodnutiami Colného úradu Čierna nad Tisou do režimu voľný obeh na základe nesprávnych údajov, a to konkrétne, že - v odseku 33 písomného colného vyhlásenia bolo nesprávne uvedené číselné označenie podpoložky Kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka, - v odseku 44 písomného colného vyhlásenia boli nesprávne uvedené náklady za dopravu tovaru na miesto, kde tovar vstupuje na územie Spoločenstva a - v odseku 47 písomného colného vyhlásenia bolo nesprávne uvedená colná hodnota dovážaného tovaru.

Zverejnené v Najvyšší súd SR

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Žalobca sa podaným návrhom zo dňa 21.1.2005 domáhal vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd určil, že výpoveď zo Zmluvy o obchodnom zastúpení zo dňa 1.12.2004 uzatvorenej medzi žalobcom a žalovaným, doručenej žalobcovi 2.12.2004, je absolútne neplatná.

Dňa 1.5.2001 uzatvorili účastníci konania Zmluvu o obchodnom zastúpení podľa § 652 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe ktorej sa žalobca zaviazal, že bude pre žalovaného a zásadne podľa jeho pokynov zabezpečovať technickú a fyzickú realizáciu inštalácií pre jeho zmluvných zákazníkov, vrátane ich servisov a opráv.

Zverejnené v okresné súdy