logo saep logo apvv
Domov

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnímu soudu byl dne 1. dubna 2004 doručen návrh skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení článku I. bodu 12 odstavce 4 písmena b) a ustanovení čl. IV. bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (...), a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a na zrušení § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v tehdy platném znění.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnímu soudu byl dne 1. dubna 2004 doručen návrh skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení článku I. bodu 12 odstavce 4 písmena b) a ustanovení čl. IV. bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (...), a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a na zrušení § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v tehdy platném znění.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnímu soudu byl dne 1. dubna 2004 doručen návrh skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení článku I. bodu 12 odstavce 4 písmena b) a ustanovení čl. IV. bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (...), a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a na zrušení § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v tehdy platném znění.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bol 16. septembra 2005 doručený návrh skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej aj „navrhovatelia“) na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) na preskúmanie súladu § 1, § 2, § 3 ods. 2 až 4, § 4 ods. 1, 3 a 4, § 5, § 6, § 7 ods. 1 a 2, § 8, § 9, § 10 a § 11 zákona č. 335/2005 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku (ďalej aj „zákon o preukazovaní pôvodu majetku“ alebo „napadnutý zákon“) s čl. 1 ods. 1 ústavy v spojení s čl. 2 ods. 2, čl. 12 ods. 1 prvou vetou, čl. 13 ods. 3, čl. 19 ods. 2 a 3, čl. 20 ods. 1 druhou vetou a ods. 4 a čl. 87 ods. 1 ústavy.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Kontrolovaný v bode 7.4 súťažných podkladov, časť E. Podmienky účasti uchádzačov, vyžadoval v rámci technickej spôsobilosti predloženie nasledujúcich dokladov:

  1. „oprávnenie na vykonávanie určených činnosti v zmysle § 55 zákona č. 164/1996 Z. z. NR SR o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (vydávané na základe preskúmania „Úradom pre reguláciu železničnej dopravy“). Požadujú sa oprávnenia na výrobu, montáž a rekonštrukciu určených technických zariadení definovaných v § 54 ods. 1 zákona č. 164/1996 Z. z. v zmysle dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len „doklad č. 1“);
  2. oprávnenie podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pre činnosti na vyhradených technických zariadeniach alebo oprávnenie podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti. Požadujú sa oprávnenia na výrobu, montáž a rekonštrukciu technických zariadení definovaných v § 3 ods. 1 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti v zmysle dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len „doklad č. 2“);
  3. doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 19 a § 25 vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. alebo § 19 a § 25 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR aj s menovitým zoznamom osôb a doklad v zmysle úpravy FMD 33/1978 Zb. (č. 19 022/78 z 25. 9. 1978) aj s menovitým zoznamom osôb. Požadujeme predložiť doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 22 a § 23 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. (ďalej len „doklad č. 3“);
  4. osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti pre EPS v zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „doklad č. 4“).“
Strana 1 z 7