logo saep logo apvv

súdy Českej republiky

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnímu soudu byl dne 1. dubna 2004 doručen návrh skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení článku I. bodu 12 odstavce 4 písmena b) a ustanovení čl. IV. bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (...), a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a na zrušení § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v tehdy platném znění.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 21. 4. 2008 a doplněnou podáním ze dne 1. 9. 2008 se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2008, č. j. 3 Ads 71/2007-183, neboť měl za to, že jimi byla porušena jeho základní práva garantovaná čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Zmierovací sudca v Miláne (Conciliatore di Milano) sa obrátil na taliansky ústavný súd s otázkou súladu zákona č. 1643 zo 6. decembra 1962 o založení Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) s článkami 67, 43, 4, 41, 3 a 11 talianskej ústavy.

Tieto otázky boli vznesené v konaní medzi Flaminiom Costom, spoločnosťou E.N.E.L. a spoločnosťou Edisonvolta SpA o zaplatenie ceny za dodávku elektrickej energie. Podľa pána Costu bola totiž spoločnosť E.N.E.L. založená zákonom č. 1643 zo 6. decembra 1962 v rozpore s talianskou ústavou.