logo saep logo apvv

vnútroštátne súdy členských štátov EÚ (mimo SR)

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Ústavnímu soudu byl dne 1. dubna 2004 doručen návrh skupiny 43 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na zrušení článku I. bodu 12 odstavce 4 písmena b) a ustanovení čl. IV. bodu 2 zákona č. 210/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby (...), a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a na zrušení § 10a odst. 4 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, v tehdy platném znění.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 21. 4. 2008 a doplněnou podáním ze dne 1. 9. 2008 se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2008, č. j. 3 Ads 71/2007-183, neboť měl za to, že jimi byla porušena jeho základní práva garantovaná čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Prezident Francúzskej republiky 13. decembra 2007 podal na Ústavnú radu na základe článku 54 francúzskej ústavy podnet na preskúmanie, či sa na vyslovenie súhlasu s Lisabonskou zmluvou vyžaduje zmena ústavy. Na základe tohto podnetu teda Ústavná rada posudzovala, či táto zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré odporujú francúzskej ústave.

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Poslanci Národného zhromaždenia sa na základe článku 61 druhého odseku Ústavy Francúzskej republiky obrátili na Ústavnú radu s návrhom, aby posúdila súlad zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v informačnej spoločnosti s Ústavou Francúzskej republiky, a to jednak vzhľadom na postup prijímania tohto a zákona a jednak vzhľadom na obsah niektorých jeho ustanovení.

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Prezident Francúzskej republiky 29. októbra 2004 podal na Ústavnú radu na základe článku 54 francúzskej ústavy podnet na preskúmanie, či sa na vyslovenie súhlasu so Zmluvou o ústave pre Európu vyžaduje zmena ústavy. Na základe tohto podnetu teda Ústavná rada posudzovala, či táto zmluva obsahuje ustanovenia, ktoré odporujú francúzskej ústave.

Strana 1 z 4