logo saep logo apvv

Súdny dvor Európskej únie

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Spoločnosť Skoma‑Lux, ktorá sa zaoberá dovozom a predajom vín obdržala dňa 30. septembra 2004 od colného úradu Olomouc pokutu za porušenie colných predpisov, ktorých sa mala dopustiť opakovane od marca do mája 2004 (t.j. počas obdobia pred pristúpením ČR k EÚ, ako aj obdobia členstva ČR v EÚ, t.j. účinnosti novej právnej úpravy). Skome‑Lux bolo vytýkané, že sa dopustila colného deliktu tým, že uviedla nesprávne údaje týkajúce sa sadzobného zaradenia červeného vína Kagor VK. Colné riaditeľstvo v Olomouci tvrdilo, že táto spoločnosť porušila nielen viaceré ustanovenia českého colného zákona v znení účinnom pred pristúpením Českej republiky k Európskej únii, ale tiež sa dopustila colného deliktu v zmysle § 293 ods. 1 písm. d) tohto zákona a to v dôsledku porušenia článku 199 ods. 1 nariadenia č. 2454/93.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Spoločnosť Profisa doviezla z Ukrajiny do Litvy čokoládové výrobky obsahujúce etylalkohol. Rozhodnutiami zo 4. januára a 14. marca 2005 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (litovská colná správa) odmietla oslobodiť výroky, ktoré doviezla Profisa, od dane z dôvodu, že hoci článok 25 ods. 1 bod 5 zákona o spotrebných daniach oslobodzuje etylalkohol určený na výrobu čokoládových výrobkov od spotrebnej dane, toto ustanovenie sa nevzťahuje na hotové dovezené čokoládové výrobky obsahujúce etylalkohol, o ktoré ide vo veci samej. Profisa podala návrh na zrušenie týchto rozhodnutí na Vilniaus apygardos administracinis teismas (správny orgán), ktorý tento návrh zamietol rozhodnutím z 9. mája 2005.