logo saep logo apvv
Domov

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Zmierovací sudca v Miláne (Conciliatore di Milano) sa obrátil na taliansky ústavný súd s otázkou súladu zákona č. 1643 zo 6. decembra 1962 o založení Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) s článkami 67, 43, 4, 41, 3 a 11 talianskej ústavy.

Tieto otázky boli vznesené v konaní medzi Flaminiom Costom, spoločnosťou E.N.E.L. a spoločnosťou Edisonvolta SpA o zaplatenie ceny za dodávku elektrickej energie. Podľa pána Costu bola totiž spoločnosť E.N.E.L. založená zákonom č. 1643 zo 6. decembra 1962 v rozpore s talianskou ústavou.

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Zmierovací sudca v Miláne (Conciliatore di Milano) sa obrátil na taliansky ústavný súd s otázkou súladu zákona č. 1643 zo 6. decembra 1962 o založení Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) s článkami 67, 43, 4, 41, 3 a 11 talianskej ústavy.

Tieto otázky boli vznesené v konaní medzi Flaminiom Costom, spoločnosťou E.N.E.L. a spoločnosťou Edisonvolta SpA o zaplatenie ceny za dodávku elektrickej energie. Podľa pána Costu bola totiž spoločnosť E.N.E.L. založená zákonom č. 1643 zo 6. decembra 1962 v rozpore s talianskou ústavou.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Rozhodnutím č. 43866/2006 zo dňa 1. februára 2007 žalovaný ako odvolací orgán v colnom konaní odvolanie zamietol a potvrdil odvolaním napadnuté rozhodnutie Colného úradu Banská Bystrica zn. 54217/2006-5131/So zo dňa 25.09.2006, ktorým orgán žalovaného uznal žalobcu zodpovedným z porušenia colných predpisov spôsobom uvedeným v § 72 ods. 1 písm. d) zákona č. 199/2004 Z.z. Colného zákona (ďalej v texte rozsudku iba „zák. č. 199/2004 Z.z.“) a súčasne mu za spáchaný delikt uložil pokutu vo výške 20.000,– Sk. Podľa žalovaného sa žalobca dopustil colného deliktu na tom skutkovom základe, že mu tovar – priemyselná soľ voľne ložená, bol prepustený viacerými rozhodnutiami Colného úradu Čierna nad Tisou do režimu voľný obeh na základe nesprávnych údajov, a to konkrétne, že - v odseku 33 písomného colného vyhlásenia bolo nesprávne uvedené číselné označenie podpoložky Kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka, - v odseku 44 písomného colného vyhlásenia boli nesprávne uvedené náklady za dopravu tovaru na miesto, kde tovar vstupuje na územie Spoločenstva a - v odseku 47 písomného colného vyhlásenia bolo nesprávne uvedená colná hodnota dovážaného tovaru.

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Spoločnosť Skoma‑Lux, ktorá sa zaoberá dovozom a predajom vín obdržala dňa 30. septembra 2004 od colného úradu Olomouc pokutu za porušenie colných predpisov, ktorých sa mala dopustiť opakovane od marca do mája 2004 (t.j. počas obdobia pred pristúpením ČR k EÚ, ako aj obdobia členstva ČR v EÚ, t.j. účinnosti novej právnej úpravy). Skome‑Lux bolo vytýkané, že sa dopustila colného deliktu tým, že uviedla nesprávne údaje týkajúce sa sadzobného zaradenia červeného vína Kagor VK. Colné riaditeľstvo v Olomouci tvrdilo, že táto spoločnosť porušila nielen viaceré ustanovenia českého colného zákona v znení účinnom pred pristúpením Českej republiky k Európskej únii, ale tiež sa dopustila colného deliktu v zmysle § 293 ods. 1 písm. d) tohto zákona a to v dôsledku porušenia článku 199 ods. 1 nariadenia č. 2454/93.

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Spoločnosť Profisa doviezla z Ukrajiny do Litvy čokoládové výrobky obsahujúce etylalkohol. Rozhodnutiami zo 4. januára a 14. marca 2005 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (litovská colná správa) odmietla oslobodiť výroky, ktoré doviezla Profisa, od dane z dôvodu, že hoci článok 25 ods. 1 bod 5 zákona o spotrebných daniach oslobodzuje etylalkohol určený na výrobu čokoládových výrobkov od spotrebnej dane, toto ustanovenie sa nevzťahuje na hotové dovezené čokoládové výrobky obsahujúce etylalkohol, o ktoré ide vo veci samej. Profisa podala návrh na zrušenie týchto rozhodnutí na Vilniaus apygardos administracinis teismas (správny orgán), ktorý tento návrh zamietol rozhodnutím z 9. mája 2005.