logo saep logo apvv

okresné súdy

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Pred Okresným súdom v Prievidzi sa navrhovateľ domáhal návrhom zo dňa 24. 6. 2005, aby vyživovacia povinnosť odporcu, naposledy určená rozsudkom Okresného súdu v Prievidzi č.k. Nc 594/1996-17 zo dňa 17. 12. 1996 sumou 200,- Sk mesačne, bola zvýšená od 1. 4. 2005 na sumu 625, - Sk mesačne a od 1.7.2005 na sumu 650, - Sk mesačne. Navrhovateľ mal bydlisko v Prievidzi, odporca na území Českej republiky. Pokiaľ ide o určenie miestnej príslušnosti súdu, je potrebné vychádzať od 1. 5. 2004 z pravidiel určovania medzinárodnej príslušnosti stanovenej medzi členskými štátmi EÚ nariadením č. 44/2001.

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Žalobca sa podaným návrhom zo dňa 21.1.2005 domáhal vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd určil, že výpoveď zo Zmluvy o obchodnom zastúpení zo dňa 1.12.2004 uzatvorenej medzi žalobcom a žalovaným, doručenej žalobcovi 2.12.2004, je absolútne neplatná.

Dňa 1.5.2001 uzatvorili účastníci konania Zmluvu o obchodnom zastúpení podľa § 652 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe ktorej sa žalobca zaviazal, že bude pre žalovaného a zásadne podľa jeho pokynov zabezpečovať technickú a fyzickú realizáciu inštalácií pre jeho zmluvných zákazníkov, vrátane ich servisov a opráv.