logo saep logo apvv
Zobrazenie položiek podľa značky: správne právo

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Kontrolovaný v bode 7.4 súťažných podkladov, časť E. Podmienky účasti uchádzačov, vyžadoval v rámci technickej spôsobilosti predloženie nasledujúcich dokladov:

  1. „oprávnenie na vykonávanie určených činnosti v zmysle § 55 zákona č. 164/1996 Z. z. NR SR o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (vydávané na základe preskúmania „Úradom pre reguláciu železničnej dopravy“). Požadujú sa oprávnenia na výrobu, montáž a rekonštrukciu určených technických zariadení definovaných v § 54 ods. 1 zákona č. 164/1996 Z. z. v zmysle dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len „doklad č. 1“);
  2. oprávnenie podľa § 4 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVaR SR“) na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pre činnosti na vyhradených technických zariadeniach alebo oprávnenie podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti. Požadujú sa oprávnenia na výrobu, montáž a rekonštrukciu technických zariadení definovaných v § 3 ods. 1 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti v zmysle dokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len „doklad č. 2“);
  3. doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 19 a § 25 vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. alebo § 19 a § 25 vyhlášky č. 74/1996 Z. z. Úradu bezpečnosti práce SR aj s menovitým zoznamom osôb a doklad v zmysle úpravy FMD 33/1978 Zb. (č. 19 022/78 z 25. 9. 1978) aj s menovitým zoznamom osôb. Požadujeme predložiť doklad o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike v zmysle § 22 a § 23 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. (ďalej len „doklad č. 3“);
  4. osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti pre EPS v zmysle § 11 ods. 9 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „doklad č. 4“).“
Zverejnené v krajské súdy

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 21. 4. 2008 a doplněnou podáním ze dne 1. 9. 2008 se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2008, č. j. 3 Ads 71/2007-183, neboť měl za to, že jimi byla porušena jeho základní práva garantovaná čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Zverejnené v súdy Českej republiky