logo saep logo apvv

Loi „économie numérique“

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Poslanci Národného zhromaždenia a senátori podali 18. mája 2004 na Ústavnú radu na základe článku 61 druhého odseku francúzskej ústavy podnet na preskúmanie súladu návrhu zákona o dôvere v digitálnu ekonomiku, ktorým bola do francúzskeho právneho poriadku prebratá smernica č. 2000/31/ES o elektronickom obchode, s francúzskou ústavou.

 

Výrok rozhodnutia

[…]
Tieto ustanovenia článku 6 zákona o dôvere v digitálnu ekonomiku sa vyhlasujú za protiústavné:

  • v prvom odseku bodu IV slová „pokiaľ je táto správa verejne dostupná“;
  • v druhom odseku bodu IV slová „dňa ukončenia“;

[…] 
- druhý odsek bodu V.  
[…]

Odôvodnenie

Bod IV článku 6 sporného zákona stanovoval: „Každá osoba uvedená alebo označená v internetovej komunikačnej službe má právo na odpoveď bez toho, aby bolo dotknuté právo žiadať prevádzkovateľa služby o opravu alebo odstránenie správy, pokiaľ je táto správa verejne dostupná. – Žiadosť o vykonanie práva na odpoveď sa podáva vydavateľovi… Podáva sa najneskôr do troch mesiacoch odo dňa ukončenia zverejnenia správy, ktorej sa táto žiadosť týka…“.

Bod V článku 6 sporného zákona stanovoval, že právo trestnoprávneho a administratívnoprávneho postihu, ako aj právo na súkromnoprávne vymoženie práva na odpoveď, sa premlčujú odo dňa ukončenia zverejnenia správy, ktorá je podkladom pre taký postih alebo právo.

Bod IV článku 6 sporného zákona stanovoval: „Každá osoba uvedená alebo označená v internetovej komunikačnej službe má právo na odpoveď bez toho, aby bolo dotknuté právo žiadať prevádzkovateľa služby o opravu alebo odstránenie správy, pokiaľ je táto správa verejne dostupná. – Žiadosť o vykonanie práva na odpoveď sa podáva vydavateľovi… Podáva sa najneskôr do troch mesiacoch odo dňa ukončenia zverejnenia správy, ktorej sa táto žiadosť týka…“.

Navrhovatelia namietali, že uvedené ustanovenia odporujú zásade rovnosti pred zákonom, keďže stanovujú, že lehota na vykonanie práva na odpoveď a premlčacia doba plynú odo dňa skončenia sprístupňovania správ zverejňovaných výlučne na internete verejnosti, zatiaľ čo v prípade iných správ tieto lehoty plynú od prvého zverejnenia.

Ústavná rada uviedla, že zásada rovnosti nebráni uplatneniu odlišných pravidiel v odlišných situáciách, pokiaľ toto odlišné zaobchádzanie priamo súvisí so zákonom stanoveným cieľom. Ústavná rada ďalej uviedla, že samotné zohľadnenie rozdielov v podmienkach časovej dostupnosti správy podľa toho, či je uverejnená v listinnej podobe alebo či je dostupná na elektronickom médiu, neodporuje zásade rovnosti, avšak rozdiel právnej úpravy v oblasti práva na odpoveď a premlčania vyplývajúci zo sporných ustanovení zákona zjavne prekračuje rámec toho, čo by bolo nevyhnutné na zohľadnenie osobitného postavenia správ, ktoré sú dostupné výlučne na elektronickom médiu.

Preto Ústavná rada v súvislosti s právom na odpoveď rozhodla, že je potrebné vyhlásiť slová „pokiaľ je táto správa verejne dostupná“ v prvom odseku bodu IV a slová „dňa ukončenia“ v druhom odseku bodu IV článku 6 uvedeného zákona za protiústavné.

V súvislosti s premlčacou dobou Ústavná rada uviedla, že je potrebné vyhlásiť druhý odsek bodu V článku 6 tohto zákona za protiústavný.

Zdroj rozhodnutia

www.conseil-constitutionnel.fr