logo saep logo apvv
Zobrazenie položiek podľa značky: záväzkové (občianske a obchodné) právo

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Žalobca sa podaným návrhom zo dňa 21.1.2005 domáhal vydania súdneho rozhodnutia, ktorým by súd určil, že výpoveď zo Zmluvy o obchodnom zastúpení zo dňa 1.12.2004 uzatvorenej medzi žalobcom a žalovaným, doručenej žalobcovi 2.12.2004, je absolútne neplatná.

Dňa 1.5.2001 uzatvorili účastníci konania Zmluvu o obchodnom zastúpení podľa § 652 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe ktorej sa žalobca zaviazal, že bude pre žalovaného a zásadne podľa jeho pokynov zabezpečovať technickú a fyzickú realizáciu inštalácií pre jeho zmluvných zákazníkov, vrátane ich servisov a opráv.

Zverejnené v okresné súdy