logo saep logo apvv
Zobrazenie položiek podľa značky: účastník správneho konania

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 21. 4. 2008 a doplněnou podáním ze dne 1. 9. 2008 se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 1. 2008, č. j. 3 Ads 71/2007-183, neboť měl za to, že jimi byla porušena jeho základní práva garantovaná čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina").

Zverejnené v súdy Českej republiky