logo saep logo apvv
Zobrazenie položiek podľa značky: colné právo

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Rozhodnutím č. 43866/2006 zo dňa 1. februára 2007 žalovaný ako odvolací orgán v colnom konaní odvolanie zamietol a potvrdil odvolaním napadnuté rozhodnutie Colného úradu Banská Bystrica zn. 54217/2006-5131/So zo dňa 25.09.2006, ktorým orgán žalovaného uznal žalobcu zodpovedným z porušenia colných predpisov spôsobom uvedeným v § 72 ods. 1 písm. d) zákona č. 199/2004 Z.z. Colného zákona (ďalej v texte rozsudku iba „zák. č. 199/2004 Z.z.“) a súčasne mu za spáchaný delikt uložil pokutu vo výške 20.000,– Sk. Podľa žalovaného sa žalobca dopustil colného deliktu na tom skutkovom základe, že mu tovar – priemyselná soľ voľne ložená, bol prepustený viacerými rozhodnutiami Colného úradu Čierna nad Tisou do režimu voľný obeh na základe nesprávnych údajov, a to konkrétne, že - v odseku 33 písomného colného vyhlásenia bolo nesprávne uvedené číselné označenie podpoložky Kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka, - v odseku 44 písomného colného vyhlásenia boli nesprávne uvedené náklady za dopravu tovaru na miesto, kde tovar vstupuje na územie Spoločenstva a - v odseku 47 písomného colného vyhlásenia bolo nesprávne uvedená colná hodnota dovážaného tovaru.

Zverejnené v Najvyšší súd SR

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Spoločnosť Skoma‑Lux, ktorá sa zaoberá dovozom a predajom vín obdržala dňa 30. septembra 2004 od colného úradu Olomouc pokutu za porušenie colných predpisov, ktorých sa mala dopustiť opakovane od marca do mája 2004 (t.j. počas obdobia pred pristúpením ČR k EÚ, ako aj obdobia členstva ČR v EÚ, t.j. účinnosti novej právnej úpravy). Skome‑Lux bolo vytýkané, že sa dopustila colného deliktu tým, že uviedla nesprávne údaje týkajúce sa sadzobného zaradenia červeného vína Kagor VK. Colné riaditeľstvo v Olomouci tvrdilo, že táto spoločnosť porušila nielen viaceré ustanovenia českého colného zákona v znení účinnom pred pristúpením Českej republiky k Európskej únii, ale tiež sa dopustila colného deliktu v zmysle § 293 ods. 1 písm. d) tohto zákona a to v dôsledku porušenia článku 199 ods. 1 nariadenia č. 2454/93.