logo saep logo apvv
Zobrazenie položiek podľa značky: daňové a poplatkové právo

Skutkový základ sporu / procesný vývoj

Rozhodnutím č. VI/256/782/3771/2003 zo dňa 2.7.2003 žalovaný správny orgán potvrdil odvolaním napadnutý dodatočný platobný výmer Daňového úradu Spišská Nová Ves č. 732/230/14962/03/Hof zo dňa 28.3.2003 vo veci vyrubenia rozdielu dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie IV. štvrťroku 2002 v sume 5506 Sk s odôvodnením, že žalobkyni bol dorubený rozdiel dane z pridanej hodnoty, pretože vo svojom prvom zdaňovacom období, konkrétne mesiace l l a 12/2002, nepriznala daň na výstupe zo zdaniteľných plnení, a to príjmov za prejednanie dedičstva v celkovej čiastke 60 566,40 Sk. Žalovaný správny orgán dospel k názoru, že každá notárska činnosť je zdaniteľným plnením podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, lebo napĺňa znaky zdaniteľného plnenia uvedené v ust. § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej v texte rozhodnutia len „zák. č. 289/1995 Z.z.“) v znení platnom do 31.12.2001.

Zverejnené v Najvyšší súd SR

Skutkový základ sporu/procesný vývoj

Spoločnosť Profisa doviezla z Ukrajiny do Litvy čokoládové výrobky obsahujúce etylalkohol. Rozhodnutiami zo 4. januára a 14. marca 2005 Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (litovská colná správa) odmietla oslobodiť výroky, ktoré doviezla Profisa, od dane z dôvodu, že hoci článok 25 ods. 1 bod 5 zákona o spotrebných daniach oslobodzuje etylalkohol určený na výrobu čokoládových výrobkov od spotrebnej dane, toto ustanovenie sa nevzťahuje na hotové dovezené čokoládové výrobky obsahujúce etylalkohol, o ktoré ide vo veci samej. Profisa podala návrh na zrušenie týchto rozhodnutí na Vilniaus apygardos administracinis teismas (správny orgán), ktorý tento návrh zamietol rozhodnutím z 9. mája 2005.